ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Άμεση ποιοτική εξυπηρέτηση
  • Κάρτα φροντίδας
  • Αναβάθμιση των υπηρεσιών στον πελάτη
  • Επικοινωνία μέσω e-mail ή sms για ενημερωτικούς σκοπούς
  • Ενημέρωση για προσφορές και εκδηλώσεις του δικτύου μέσω social media
  • Τήρηση απόλυτης εχεμύθειας και προστασία των προσωπικών δεδομένων